Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden vallen ook na te lezen op onze website
www.Beringsetaxi.be

1. TOEPASBAARHEID

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer dat Beringse taxi aanbiedt aan haar klanten. Beringse taxi heeft als vestigingseenheid, Solferinostraat 21 , 3583 Beringen Paal.

 2. Onder klant/reiziger/opdrachtgever word verstaan de particulier of professioneel die en beroep doet op de diensten van Beringse taxi. Onder “diensten” wordt verstaan de verhuur van een voertuig met bestuurder zoals bedoeld in het artikel 2, 5° van het Vlaams decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het

personenvervoer op de weg.

 1. Beringse taxi benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te

  doen teneinde personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Beringse taxi zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van personen of goederen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming en dit ongeacht het soort (mogelijk) veroorzaakte schade. Evenals in geval van annulatie door Beringse taxi van de uit te voeren rit. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 september 2019 van toepassing op alle offertes van Beringse taxi, op iedere reservatie gedaan door de klant en op alle overeenkomsten tot verhuur van een voertuig met bestuurder gesloten tussen Beringse taxi en de klant. Door het sluiten van een overeenkomst of het reserveren van een voertuig met bestuurder erkent de klant deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Beringse taxi behoudt zicht het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2. OFFERTES, PRIJSLIJSTEN EN KORTINGEN

 1. Alle offertes en prijslijsten van Beringse taxi zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, ook voor extra’s.

 2. Alle prijzen en tarieven van Beringse taxi worden uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief 6% BTW tenzij anders vermeld. Zo een korting wordt verleend, dan wordt deze korting slechts eenmalig verleend, tenzij anders vermeld.

3. RESERVATIEPROCEDURE

 1. Om misverstanden te voorkomen prefereren wij te reserveren via onze website. Doch andere mogelijkheden zijn steeds mogelijk en bespreekbaar.

 2. Bij het reserveren dient de klant steeds de volgende gegevens op te geven: zijn identificatiegegevens of dat van zijn bedrijf of het bedrijf waarvoor hij/zij

handelt, het aantal personen, telefoonnummer, begin- en eind uur van de opdracht, het af te leggen traject met begin- en eindpunt en eventuele tussenstops, alsmede alle andere inlichtingen die voor Beringse taxi van nut zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen.

 1. Bij het boeken van luchthavenvervoer is het vermelden van het vluchtnummer verplicht eveneens met de datum van aankomst en het tijdstip van aankomst, niet het tijdstip waarop de klant wenst opgehaald te worden.

 2. Indien de gegevens na de opmaak van het vervoersdocument onjuist blijken te zijn en er tot op de datum van transport geen correctie is meegedeeld door de klant, blijft het totaalbedrag verschuldigd.

 3. Wanneer een klant ons foutieve gegevens bezorgt (vb. Vertrekuur in het buitenland opgegeven in plaats van aankomstuur in België, geen rekening houden met middernachtvluchten, uur wisselingen, …) zal hiervoor de volledige ritprijs aangerekend en gefactureerd worden. Wij kunnen niet garanderen dat er een

wagen met chauffeur beschikbaar is om de rit dan alsnog met aangepaste gegevens uit te voeren. Indien er wel al een wagen met chauffeur beschikbaar is, zal hier wachtgeld aangerekend worden van 8,75€ per begonnen kwartier.

 1. Alle péage, tol of parkeerkosten zijn kosten die voor- of nadien gefactureerd worden aan onze klanten, tenzij anders vermeld bij offerte, reservatie of vervoersdocument.

 2. Mogen wij u vragen tijdig te reserveren zodat wij u de garantie kunnen bieden dat een chauffeur aan uw boeking kan gekoppeld worden.

 3. Reservaties kunnen enkel geannuleerd worden overeenkomstig punt 5 in de Algemene Voorwaarden.

4. SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

1. Elke opdracht dient voor aanvang van die dienst steeds nauwkeurig te worden omschreven in een ondertekende overeenkomst tot verhuur van een voertuig met bestuurder. Eventuele wijzigingen aan een opdracht dienen steeds schriftelijk te worden gemeld en vastgelegd.

2. Beringse taxi zal de dienst verlenen op de plaats en het tijdstip zoals overeengekomen in de overeenkomst.

5. ANNULATIE

 1. Indien het vervoer, transport, of de bestelling wordt geweigerd of er door toedoen van de klant geen uitvoering gebeuren conform de overeenkomst, is er een schadevergoeding verschuldigd aan Beringse taxi. De factuur wordt opgemaakt aan of de OPDRACHTGEVER of de KLANT wanneer het om privéboekingen gaat.

 2. Bij annulatie tot 2 weken voor de aanvang word er 10% van het bedrag in rekening gebracht.

 3. Bij annulatie tot 96 uur voor de aanvang word er 20% van het bedrag in rekening gebracht.

 4. Bij annulatie tot 48 uur voor de aanvang word er 30% van het bedrag in rekening gebracht.

 5. Bij annulatie tot 24 uur voor de aanvang word er 50% van het bedrag in rekening gebracht.

 6. Bij annulatie tot 12 uur voor de aanvang word er 80% van het bedrag in rekening gebracht.

 7. Bij annulatie tot aan de aanvang word er 100% van het bedrag in rekening gebracht.

 8. Bij een no-show wordt het volledige bedrag gefactureerd.

 9. Alle annulatiekosten worden gefactureerd met de bijkomende dossierkost van 10€

  per annulatie.

 10. De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding wanneer wij het contract

  vernietigen of er door ons toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven.

6. AFSPRAKEN BIJ VERTREK

1. Om onze ritten zo vlot mogelijk te laten verlopen en opdat onze chauffeurs ook tijdig bij de volgende klanten zouden kunnen zijn, verwachten wij van onze klanten dat ze KLAAR STAAN op het afgesproken uur en plaats. Indien u niet klaar

staat en onze chauffeur moet langer dan 10 minuten wachten, wordt er een wachttijd van 8,75€ per begonnen kwartier gerekend. LET OP: dit is enkel voor afhalen thuis, niet op de luchthaven bij vertraging van vluchten of treinen.

 1. Beringse taxi laat weten dat afwijkingen tot 15 minuten vroeger of later steeds mogelijk zijn als deze onder de categorie uitzonderlijke omstandigheden vallen zoals files, stakingen, wegenwerken of weersomstandigheden, kan Beringse taxi eenzijdig een vroeger ophaal uur vastleggen en dient Beringse taxi dit te communiceren aan de klant. Indien de klant hier geen reactie aan heeft kan Beringse taxi niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke gevolgen.

 2. Bij het instappen wordt er gevraagd het vervoersdocument te ondertekenen indien dit nog niet gebeurd is. Dit document dient ter eventuele controle van de bevoegde instanties onderweg.

4. Onze chauffeurs hebben een zeer drukke dagplanning, gelieve hier rekening mee te houden. U BENT NIET ONZE ENIGE KLANT EN WIJ WONEN NIET AAN UW ACHTERDEUR!

7. TUSSENSTOPS

 1. Iedere tussenstop wordt aangerekend, ongeacht de afstand van het pick-up en/of eindadres.

 2. Indien een tussenstop niet opgegeven is bij de reservering, wordt deze NIET uitgevoerd zonder toestemming van Beringse taxi.

8. KINDERSTOELEN / VERHOOGZITJES

1. Kinderstoelen worden steeds gratis ter beschikking gesteld. Gelieve ze wel vooraf te reserveren. Beringse taxi vervoert geen kinderen zonder de reglementair aanwezige kinderstoel. Indien uw kinderen toch moeten vervoerd worden zonder kinderstoelreservatie, dient u ons zelf van een reglementaire kinderstoel te voorzien. Beringse taxi kan NIET verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen bij een ongeval en eventuele boetes worden verhaald op de

klant.

 1. Kinderen dienen dan ook in de reglementaire kinderstoel te worden gezet en NIET

  op de schoot van de begeleider.

 2. In de drukke periodes, kan het gebeuren dat er niet voldoende kinderstoelen ter

  beschikking zijn voor vervoer. We vragen dan aan de klant om een eigen stoel te voorzien. Er wordt een document opgemaakt, ondertekend door partijen en nota van terugkomst gemaakt. We brengen deze kinderstoel dan mee bij aankomst.

9. EXTRA BAGAGE

10. GORDEL

 1. Normale bagage is 1 grote koffer en 1 stuk handbagage per persoon.

 2. Indien u extra bagage meeneemt dient u dit te vermelden bij de reservatie. Indien

  nodig zal een grotere wagen worden ingezet en een meerprijs worden aangerekend. Let op: wanneer u geen extra bagage hebt gereserveerd en we komen u halen met een te kleine wagen voor deze bagage, kan de chauffeur na verwittigen van Beringse taxi de bagage weigeren. Bagage wordt NIET op de zetels geplaatst. Een wisseling van wagen kan enkel indien deze nog beschikbaar zijn. Schade of extra kosten door vertraging of wisseling van voertuig die hierdoor worden opgelopen kunnen in rekening worden gebracht.

 3. Rolstoelen of babybenodigdheden worden niet aanzien als extra bagage, maar dienen WEL vermeld te worden bij de reservatie!

1. De reiziger is verplicht bij het instappen van de wagen zijn gordel onmiddellijk om te doen. Wanneer er geen gordel aan is zijn wij NIET verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij ongeval. Eveneens een boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting wordt volledig op de reiziger verhaald.

11. ETEN, DRINKEN / BEVUILEN of BESCHADIGEN

1. Er wordt met nadruk gevraagd: Respect te hebben voor onze wagens! Eten en drinken zijn ook ten stelligste verboden in onze wagens. Enkel met onze toestemming mag er een flesje water meegenomen worden.

 1. Gelieve hiermee ook rekening te houden bij baby’s. Zorg dat uw kinderen vooraf hebben gedronken of gegeten, of wacht tot na de rit. IN GEEN GEVAL PAP OF KOEKEN IN DE WAGENS!

 2. Bij het vervuilen van een wagen, in welke zin dan ook zal er een kost van 50€/u aangerekend worden voor de tijde dat het voertuig hierdoor uit dienst is, met een minimum van 250€. Bij overgeven in de wagen bedraagt de minimumkost voor de klant 350€. Eventuele extra reinigingskosten of herstellingskosten door gespecialiseerde firma’s kunnen achteraf nog in rekening worden gebracht. De factuur word volledig opgemaakt aan de klant.

 3. Bij het beschadigen van de wagen, in welke zin dan ook, zal de kost van de herstelling via een factuur opgestuurd worden naar de klant, alsook de eventuele kosten die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van de wagen.

12. ROKERS

 1. Het is ten strengste verboden te roken in onze wagens! Ook niet met de vensters open!

 2. Bij landen op de luchthaven dient u EERST de chauffeur te verwittigen of u wil roken. Hij zegt u dan waar u kan gaan roken.

 3. Bij het niet houden aan deze afspraak zal de chauffeur een supplement in rekening brengen van 250€. Eventuele extra kosten omdat het voertuig tijdelijk niet beschikbaar is, wegens het verluchten/verfrissen van het voertuig zal achteraf aan de klant worden gefactureerd.

13. DIEREN

 1. Gelieve steeds bij reservering te vermelden wanneer er een huisdier mee vervoerd wordt. We verwachten dan ook dat dit in een Bench of dierentas zit zodat het veilig kan vervoerd worden. Uiteraard mag het dier de chauffeur niet storen.

 2. Indien het dier NIET werd vermeld bij de reservatie is de chauffeur VERPLICHT het dier te WEIGEREN!

 3. Indien het dier niet in een Bench of dierentas zit word het dier GEWEIGERD!

 1. Het is onder geen enkele omstandigheid toegelaten het dier los te laten in de auto.

 2. Eventuele schade of bevuiling aangebracht door het dier zal aan de klant gefactureerd worden!

 3. UITZONDERING geldt op deze regel voor gecertificeerde begeleidingshonden.

14. AFSPRAKEN

 1. Bij het landen op de luchthaven of aankomst op station komt u onmiddellijk naar het afgesproken meetingpoint. U krijgt het meetingpoint meegedeeld op het vervoersdocument met reservatie.

 2. Ga in GEEN GEVAL eerst koffie drinken, eten of dergelijke. Indien dit zo is wordt er wachttijd van 15€ per begonnen kwartier in rekening gebracht! Indien de chauffeur vraagt te vertrekken en er wordt geen gevolg aan gegeven door de klant en/of zijn reizigers, dan kan de chauffeur vertrekken zonder de klant, dit om de planning voor de volgende ritten niet te verstoren. Indien dit voorvalt zal zowel de wachttijd als de rit volledig aan de klant gefactureerd worden. Dit biedt evenwel geen garantie dat er een chauffeur zal beschikbaar zijn om de rit te garanderen.

 3. Wij proberen zoveel mogelijk uw vlucht op te volgen, doch dit is niet altijd mogelijk. Mogen wij u vragen ons te verwittigen indien er zich ernstige vertragingen of wijzigingen voordoen. Eveneens ons contacteren wanneer een vluchtnummer wordt veranderd.

 4. Wij vragen u steeds iets te laten weten bij het missen van uw vlucht (bij overstappen of dergelijke). Wij kunnen niet garanderen dat er een wagen beschikbaar is bij wijziging maar uiteraard doen wij steeds onze uiterste best.

 5. Eveneens vragen we u om ons te verwittigen wanneer er zich problemen met uw bagage voordoen. (vertraging van bagage, verloren bagage, douane controles, …)

 6. Onze chauffeurs blijven MAXIMUM 60 minuten na landing op u wachten. Indien we van u niets hebben gehoord, of de chauffeur kan u niet bereiken, geven wij de chauffeur de opdracht de luchthaven te verlaten. Het totaalbedrag van deze rit en

de wachttijd zal u gefactureerd worden. Indien u daarna terug met ons contact opneemt en de chauffeur terug naar de luchthaven dient te rijden, zullen wij de extra tijd en kilometers die de wagen moet doen aanrekenen.

 1. Berichtgeving binnen de 24u voor de voorziene aanvang van de vlucht dient TELEFONISCH te verlopen!

 2. Dit kan op ons dispatch nummer +32 471 060 166 wij zijn hier 24/24 en 7/7 bereikbaar.

15. Geheimhouding
Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

16. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

1. PARTICULIEREN

 1. Betalen gebeurt steeds contant aan de chauffeur of via betaalkaart.

 2. Een betalingsbewijs wordt aan u bezorgd.

 3. Indien de reservatie meer dan 4 dagen voor aanvang is gebeurd kan u

  gevraagd worden via overschrijving te betalen. De reservatie staat dan ook pas definitief vast wanneer de overschrijving wordt ontvangen.

2. BEDRIJVEN

 1. Bedrijven kunnen eveneens contant of via betaalkaart betalen aan de chauffeur.

 2. Een betalingsbewijs wordt afgeleverd. Een voldane factuur kan u achteraf worden toegestuurd indien gewenst.

 3. Bedrijven hebben de mogelijkheid via factuur te betalen. Dit dient wel voordien te worden opgegeven bij de reservatie, samen met uw volledige facturatiegegevens. Indien dit niet zo is wordt er GEEN betaling via factuur aanvaard.

 4. Vanaf 1 september 2019 zal gevraagd worden om bij de heenreis de

volledige som te betalen aan de chauffeur (zowel heen- als terugrit). U kan

steeds kosteloos een betalingsbewijs vragen aan de chauffeur.

 1. Onze prijzen zijn telkens inclusief 6% BTW. Alle klachten aangaande

  tickets of facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 7 dagen na ticket/facturatie datum. De opdrachtgever/klant is hier altijd verantwoordelijk voor.

 2. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van Beringse taxi binnen de 14 dagen na factuurdatum.

 3. Onze facturen zijn contant betaalbaar en geven van rechtswege aanleiding tot intresten aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 2%. Bij uitblijven van betaling na ingebrekestelling, zal bovenop het factuurbedrag en reeds aangerekende kosten een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het totale factuurbedrag, wegens forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 50€ ter dekking van het commercieel verlies en van de administratieve kosten.

 4. Alle klachten met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst of met betrekking tot onze facturen moeten ons per aangetekend schrijven bereiken en dit binnen de 7 dagen vanaf de datum van facturatie.

3. FACTURATIE AAN DERDEN

1. Indien een factuur op vraag van een opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijnde de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit onze Algemene Voorwaarden.

17. BESLUIT

 1. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.

 2. De persoonlijke gegevens vermeld op onze documenten zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotieacties door Beringse taxi. Zij geven u het recht op

toegang en eventuele rectificaties voorzien door de wet van 8 december 1992

(Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
3. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbank

van het Gerechtelijke Arrondissement Hasselt is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

18. Privacy GDPR

 1. Beringse taxi verzameld, uw gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te verbeteren en u af en toe een nieuwsbrief toe te sturen.

 2. Uw voornaam, familienaam, adresgegevens, telefoon en/of gsm nummers, e- mailadressen en eventuele opmerkingen nodig om uw woning terug te vinden. Deze worden enkel ingewonnen via het e-mailverkeer die U ons toestuurt of via onze webformulieren op onze website die U invult en ons toestuurt.

 1. Beringse taxi behoud zich het recht geen dienstverlening te verstrekken bij het onvoldoende verstrekken van de nodige gegevens. Dit om misbruik van onze diensten te voorkomen.

 2. Wettelijk is Beringse taxi verplicht de voor U uitgevoerde ritten bij te houden. Hierbij word uw startadres, starttijd, bestemming, aankomsttijd bestemming, de afgelegde afstand, de tijd hiervoor nodig, het bedrag van de rit als de manier van betalen met de gegevens conform de bancontact tickets.

 3. Beringse taxi houd ook alle e-mail verkeer bij ten einde onze klanten telkens de zelfde service te kunnen bieden zoals ze voorheen hebben ontvangen.

Bij iedere vorm van reservatie, communicatie, bestelling of welke overeenkomst met Beringse taxi zijn deze Algemene Voorwaarden gelezen en geweten.

Indien dit voor u moeilijk leesbaar is kan u deze Algemene Voorwaarden ook nalezen op

www.Beringsetaxi.be